Logo
TV Feb 2024 billboard

በፍቅር የሚጠበቁ አቅርቦቶች

 Duka Feb 2024 billboard
ፍቅርን አብረን እናጣጥም

TV Guide

ማክሰኞ20 ፌብሩ
ረቡዕ21 ፌብሩ
ሐሙስ22 ፌብሩ
ዓርብ23 ፌብሩ
ቅዳሜ24 ፌብሩ
እሑድ25 ፌብሩ
ሰኞ26 ፌብሩ
ማክሰኞ27 ፌብሩ
ረቡዕ28 ፌብሩ
ሐሙስ29 ፌብሩ
ዓርብ01 ማርች
ቅዳሜ02 ማርች
እሑድ03 ማርች
ሰኞ04 ማርች
ማክሰኞ05 ማርች
ረቡዕ06 ማርች
ሐሙስ07 ማርች
ቻናል
channel logo
channel logo
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
Salonuወቅት 1, ክፍል 1301:00Agarochuወቅት 2, ክፍል 1201:30Dagimawiወቅት 1, ክፍል 1202:05Yekesar Dinarochወቅት 1, ክፍል 1202:35Mezarወቅት 1, ክፍል 903:15Nafikotወቅት 1, ክፍል 303:45
Keywa Kenወቅት 3, ክፍል 804:35
Musicologyወቅት 6, ክፍል 805:05
Yezemen Fegegitaወቅት 1, ክፍል 1205:50
Poseወቅት 2, ክፍል 906:25
Liyu Taemወቅት 1, ክፍል 807:35
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 7, ክፍል 1308:00
Yechereka Sakወቅት 1, ክፍል 808:45Yezemen Fegegitaወቅት 1, ክፍል 809:15Agarochuወቅት 2, ክፍል 109:50
Afafወቅት 2, ክፍል 4410:30
Quchitወቅት 1, ክፍል 6911:00Miskinochuወቅት 3, ክፍል 911:31
Musicologyወቅት 6, ክፍል 312:00
Yekesar Dinarochወቅት 1, ክፍል 1312:50
Salonuወቅት 2, ክፍል 1213:30
Yegizer Yalehወቅት 1, ክፍል 613:55Dagimawiወቅት 1, ክፍል 1414:25Abol Village Millionaireወቅት 3, ክፍል 114:55
Afafወቅት 2, ክፍል 4415:30
Quchitወቅት 1, ክፍል 6916:00And Edilወቅት 1, ክፍል 116:31Yewhashitaወቅት 1, ክፍል 517:00Enkutatashወቅት 1, ክፍል 717:25Eshururuወቅት 1, ክፍል 818:00
Musicologyወቅት 6, ክፍል 318:35
Abol Village Millionaireወቅት 3, ክፍል 219:30
Afafወቅት 2, ክፍል 4520:00
Quchitወቅት 1, ክፍል 7020:30Sewasewወቅት 1, ክፍል 121:00Ende Andወቅት 1, ክፍል 5021:40Tsinatወቅት 1, ክፍል 422:11
Salonuወቅት 2, ክፍል 1222:40
Agafariወቅት 2, ክፍል 823:05
Afafወቅት 2, ክፍል 4523:35
Quchitወቅት 1, ክፍል 7000:05Eshururuወቅት 1, ክፍል 800:35
Miskinochuወቅት 2, ክፍል 901:00
Keywa Kenወቅት 2, ክፍል 501:30
Zuretወቅት 1, ክፍል 2102:05Mezezወቅት 1, ክፍል 1002:50Askualaወቅት 1, ክፍል 803:31Soreneወቅት 1, ክፍል 404:00
Liyu Taemወቅት 1, ክፍል 904:30
Agarochuወቅት 1, ክፍል 1105:05Nafikotወቅት 2, ክፍል 505:40Gojwachinወቅት 1, ክፍል 1106:30
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 6, ክፍል 807:05
Agarochuወቅት 1, ክፍል 1108:00Miskinochuወቅት 2, ክፍል 1208:31
Timhrit Bet Salehuወቅት 2, ክፍል 309:00
Liyu Taemወቅት 1, ክፍል 1009:31
Eneho Docወቅት 2, ክፍል 410:00
Adeyወቅት 6, ክፍል 2511:00
Tininsh Lijoch Tililik Tiyakewochወቅት 6, ክፍል 911:35
Salonuወቅት 1, ክፍል 1312:30
Liyu Taemወቅት 1, ክፍል 1013:00
Mezarወቅት 1, ክፍል 113:30Zuretወቅት 1, ክፍል 1414:01
Gojwachin Fillerወቅት 1, ክፍል 1414:41
Abol Village Millionaireወቅት 1, ክፍል 2115:00
Keywa Kenወቅት 2, ክፍል 715:30
Adeyወቅት 6, ክፍል 2516:01Soreneወቅት 1, ክፍል 416:33
Tsinu Libወቅት 1, ክፍል 417:00
Mezarወቅት 1, ክፍል 1117:30Gojwachinወቅት 3, ክፍል 318:00Miskinochuወቅት 2, ክፍል 919:01Abol Village Millionaireወቅት 2, ክፍል 619:30Adeyወቅት 6, ክፍል 2620:00
Ene Maletወቅት 2, ክፍል 320:30
Seewrወቅት 1, ክፍል 321:00Salonuወቅት 1, ክፍል 721:37Zuretወቅት 1, ክፍል 2022:10
Liyu Taemወቅት 1, ክፍል 1023:00
Adeyወቅት 5, ክፍል 12523:30
Ene Maletወቅት 1, ክፍል 400:00
Abol Village Millionaireወቅት 2, ክፍል 600:35
Abol Poll Question 3000 x 1200

የትኛውን አዲስ አቅርቦት በጉጉት እየተጠባበቁ ነው?

dagmawi
ዳግማዊ70%
kuchit
ቁጭት30%

ኢልፍነሽን መኪና ይገጫታል – እንቁጣጣሽ

00:01:59
እንቁ ወደ አዲስ አበባ ትሄዳለች።
11
ኢልፍነሽን መኪና ይገጫታል – እንቁጣጣሽ Image : 637

ይበልጥ በአቦል ቲቪ

DStv Catchup
Miskinochu S3

Miskinochu

11:30 | 23 ፌብሩ
channel logo
ቻናል
465
DStv Catchup
Yegzer yale S1

Yegizer Yaleh

14:00 | 23 ፌብሩ
channel logo
ቻናል
465
DStv Catchup
Quchit S1

Quchit

16:00 | 23 ፌብሩ
channel logo
ቻናል
465
Yechereka sak S1

Yechereka Sak

23:35 | 25 ፌብሩ
channel logo
ቻናል
465