Logo
Gojwachin S3
channel logo

Gojwachin

466RealityPG13
Gojwachin S3 Poster 960 x 1440

ጎጇችን

ይህ ትርዒት የተሰራው ስለኢትዮጵያን ባሕል እና ቅርጽ በህብረት ውስጥ ያለውን ውበት ለማሰየት ነው። በትዳር እና ሕይወትን በመገንባት ውስጥ ያሉትን ተቀያያሪ አጋጣሚዎች ያሳያል። ከዚም በላይ፣ ይህ ሂደት የሃገሪቱን ማራኪ ቦታዎችን፣ የሙሽሮችን ዝግጅት፣ የህብረተሰቡን አኗኗርን፣ ልምድ እና የሃገሪቱን ስርዓት ያሳያል።

S3 | E13
30 ሴፕቴምበር 20:40
'S3/E13 of 13'. Unavailing of the Ethiopian culture and heritage, showcasing its beauty, marriage traditions, everyday l...
Abol Tv Gojwachin S3 POLL BACK

እርስዎ የሚፈልጉት አይነት ሰርግ የትኛው ነው?

ባህላዊ29%
ዘመናዊ29%
ሁለቱም41%