Logo
Gojwachin S3 Live Billboard
channel logo

Gojwachin

465RealityPG13
Gojwachin S3 Poster 960 x 1440

ጎጇችን

ይህ ትርዒት የተሰራው ስለኢትዮጵያን ባሕል እና ቅርጽ በህብረት ውስጥ ያለውን ውበት ለማሰየት ነው። በትዳር እና ሕይወትን በመገንባት ውስጥ ያሉትን ተቀያያሪ አጋጣሚዎች ያሳያል። ከዚም በላይ፣ ይህ ሂደት የሃገሪቱን ማራኪ ቦታዎችን፣ የሙሽሮችን ዝግጅት፣ የህብረተሰቡን አኗኗርን፣ ልምድ እና የሃገሪቱን ስርዓት ያሳያል።

በቅርብ ቀን ይጀምራል

S3 | E13
22 ኖቬምበር 19:10
'S3/E13'. Unavailing of the Ethiopian culture and heritage, showcasing its beauty, marriage traditions, everyday life an...
Abol Tv Gojwachin S3 POLL BACK
ጎጇችን

የሰርግ ዝግጅትዎን የት ማክበር ይፈልጋሉ?

ቤት ውስጥ52%
መናፈሻ24%
ወሀ ዳር 24%