Logo
Gojwachin S1 Slim Billboard Desktop
channel logo

Gojwachin

466Reality13

የሳምራዊት እና ኬኔዲ ሰርግ – ጎጇችን

ቪዲዮ
14 ጁን

ሳምራዊት እና ኬኔዲ ለየት ያለ የሰርግ ዝግጅት ያቅዳሉ። በቤተሰባቸው እና ልጆች ታጅበው ሰርጋቸውን ያከብራሉ።