Logo
Gojwachin S1 Slim Billboard Desktop
channel logo

Gojwachin

466Reality13

የዛሬ ሳምንት ሙሽሮችን እንተዋወቃለን – ጎጅዋችን

ቪዲዮ
19 ማርች

የሰረግ አካሄድ በአዲሱ ጎጅዋችን ክፍል እናያለን። ከሙሽሮቹም ጋር ስለ ሰርጋቸው ስሜት ጥያቄና መልስ ይደረጋል።