Logo
ADEY S5 Slim Billboard Desktop

ሁንአንተ እና ምዕራፍ ለሰርጋቸው ይዘጋጃሉ – አደይ

ቪዲዮ
27 ሜይ

አቶ ታደሰ ሽመልስን ስለቤተሰቡ ይጠይቁታል። ወ/ሮ ሮማን ጫማዬ የወንጀል ስራውን እንዲያቆም ያስጠነቅቁታል። ሰሎሜ አቶ ግርማን ትጠረጥራለች። ሁኔ እና ምዕራፍ የሰርግ ዝግጅት ያደርጋሉ።
ተዛማጅ ይዘት