Logo
Adey S4 Slim Billboard Desktop

እያሱ ፍቅር ይዞታል – አደይ

ቪዲዮ
04 ፌብሩወሪ

ሊያ አምዴ ቤተሰብን ትተዋወቃለች። ርብቃ ዶክተር አክሊሉ ትዕግስት እንዲኖረው ትመክረዋለች። ፅጌሬዳ እና አቤል ይታረቃሉ። በረከት የአቶ ታደሰን መታከሚያ ብር ያጠፋዋል።
ተዛማጅ ይዘት