Logo

#TheWifeShowmax Quotables

News
31 December 2021
ANSWERS: Can you match the Zulu quote with the character who said it?
The Wife Showmax Quotables mix and match 1600 x 533

One thing about #TheWifeShowmax, is the beautiful celebration of South African languages on the show, in particular isiZulu. Can you match the beautiful isiZulu idiom or phrase with the charatcer who said it? Check your answers below and if you just couldn't get them all right, you can get a refresher when you re-watch the episodes on Showmax

1 – G

Yabona leyonto, ngabisivel' is'khand' okhaphet', into ongavele uy'gxobe ukhohlwe iyona” – Nqoba

2 – F

Uma uk'thanda wena kuy'phutha, ngamane ngihlal' ephuthen'…” – Mqhele

3 – B

Ingane zakho uy'buka kanjani ey'nhlamvini zamehlo, uy'tshele ukuthi uyay'thanda?” – Hlomu

4 – A

Abazali bethu baqoma ukufa, mabefela lento le!” – Nkosana

5 – D

“S'ongenelwa amanzi endlini ngalo muntu wakho” – Sambulo

6 – E

“Mina nawe sekuy'skhathi sokuthi sithelelane amanzi, nami ngixole” – Qhawe

7 – C

“'Xelela wena, qhawuk' ujingi abantwana bedlala” – Mandisa

Did you know?: You can get Showmax bundled into your DStv bill so you have less paperwork to worry about, plus some DStv customers score a 50% discount, or pay nothing at all! #showmaxaddtobill