Logo
ADEY S5 Slim Billboard Desktop

ምዕራፍ በአደይ እና ሁንአንተ ግንኙነት ደስተኛ አይደለችም – አደይ

ቪዲዮ
30 ሴፕቴምበር

ወ/ሮ ሮማን ሁንአንተ ላይ ማን እንደተኮሰ ለማወቅ ይሞክራሉ። ዝናሽ አባ መላን ታገኘዋለች። በፀጋው የሊቀመበሩ ስራ ይከብደዋል። አቶ ታደሰ፣ ዝናሽ አባ መላን እንዳታገኝ ያስጠነቅቃታል።