Logo
Adey S4 Slim Billboard Desktop

አለላ ሁንአንተን ትተዋወቀዋለች – አደይ

ቪዲዮ
14 ጃንዩወሪ

አቤል ስክሮ አደይን ይሰድባታል። አለላ የአምዴ ቤተሰብን ትተዋወቃቸዋለች። አቶ ታደሰ ዝናሽ ጠንቋዩ ጋር ተመልሳ መሄድዋን ይደርሱበታል።
ተዛማጅ ይዘት