Logo

በኩረ አዲስ ሴት ይተዋወቃል – ሁለት ጉልቻ

ቪዲዮ
04 ማርች

በኩረ መስራቤት ውስጥ እቃ በመበላሸቱ ይናደዳል። አንዲት ወጣት አባትዋን መጠጥ ቤት ከሌላ ሴት ጋር ታገኘዋለች እና በኩረን ትተዋወቀዋለች። አበባ አክስቷን ታገኛታለች።